รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมชมรมผู้สูงอายุพร้อมติดตามการก่อสร้างบ้านในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

249

          วันที่ 14 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 บ้านคลองกลาง ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนกลุ่มชมรมผู้สูงอายุในการผลิตเครื่องแกงพร้อมให้กำลังใจในการใช้ชีวิต รวมถึงเน้นย้ำเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ช่วยดูแลและสนับสนุนกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ โดยมีประธานกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี ส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน บ้านคลองกลาง ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มกันผลิตเครื่องแกงตำมือด้วยฝีมือของชมรมผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนเเครื่องอุปกรณ์จาก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับให้กับสมาชิกในกลุ่มอีกด้วย

          จากนั้น พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ  เดินทางต่อเพื่อติดตามการก่อสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการ “บ้านปันสุข” ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ได้แก่ น.ส หายาตี สลาเมาะ  ณ บ้านเลขที่ 153/3 หมู่ที่ 3 บ้านส้ม ตำบลควนโนรี  และบ้านของ นางบิเฮ๊ะ ดือราแม ณ บ้านเลขที่ 11/3 หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อใต้ ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบบ้านดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งได้เน้นย้ำเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19 ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า