กิจกรรม เยี่ยมญาติทหารใหม่ออนไลน์ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันมณฑลทหารบกที่ 42

292

          พันเอก เอกวริทธิ์ ชอบชูผล ผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่ 42 จัดกิจกรรม เยี่ยมญาติทหารใหม่ออนไลน์ โดยเปิดโอกาสให้น้องทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ใช้โทรศัพท์ ทำการโทร/วิดีโอคอล กลับไปหาครอบครัว เพื่อบอกเล่าความเป็นอยู่ให้ครอบครัวได้คลายความกังวลในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และการฝึก โดยได้รับทราบข่าวจากทางบ้าน อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจอย่างดีเยี่ยม เพื่อให้น้องๆ ทหารใหม่ มีแรงกายแรงใจในการฝึกตลอดระยะเวลาที่อยู่ในรั้วทหาร เพื่อได้บอกความคิดถึง และเพื่อเพิ่มพลังกายพลังใจในการฝึกต่อไป ซึ่งหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วยมีหน้าที่ดูแล บ่มเพาะ และปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ และที่สำคัญคือต้องมีความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมปกป้อง ประเทศชาติ และดูแลพี่น้องประชาชน

          ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครอง ไว้วางใจมั่นใจได้ในกระบวนการฝึกเพราะกองทัพบก ได้เตรียมความพร้อม และมั่นใจว่าจะทำให้บุตรหลานของท่าน เป็นทหารที่ดีมีศักยภาพ เป็นบุคลากรน้ำดีของกองทัพบก และประเทศชาติต่อไป

น้องคนเล็กของกองทัพบก

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

กองพันมณฑลทหารบกที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า