แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถการนำหน่วยให้กับปลัดอำเภอ หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566

112

          วันนี้ (24 มกราคม 2566) เวลา 13.45 น. ณ โรงยิมกรมทหารราบที่ 153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถการนำหน่วยให้กับปลัดอำเภอ หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 จัดโดยกองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการฝึกอบรมให้กับปลัดอำเภอที่บรรจุอัตราในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ตำแหน่งหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566

          พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า สำหรับการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถการนำหน่วยให้กับปลัดอำเภอ หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำความรู้ไปปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความสงบสุขอย่างยั่งยืน สร้างการรับรู้ข้อมูลแนะนำสิ่งที่ดีให้แก่ประชาชน โดยยึดหลักภารกิจสำเร็จ กำลังพลทุกคนต้องปลอดภัย ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นหัวหน้าชุดได้นำความรู้ ความสามารถไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ ดำรงตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย ก่อนปฏิบัติภารกิจต้องมีการชี้แจงการปฏิบัติ และเมื่อจบภารกิจต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของฝ่ายปกครอง ทั้งนี้หัวหน้าชุดต้องเน้นย้ำกำหนดระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วยให้ชัดเจน และให้กำลังพลทุกนาย หมั่นฝึกทบทวนทั้งด้านระเบียบและยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กำลังพลทุกนาย มีความพร้อมและตื่นตัวตลอดเวลา ตลอดจนเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยความจริงใจและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ สร้างความอุ่นใจ ช่วยกันดูแลปกป้องพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัย

          สำหรับการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถการนำหน่วยให้กับปลัดอำเภอ หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 โดย กองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำหน่วยให้เข้าใจสนามรบด้านการข่าวและเข้าใจยุทธวิธีฝ่ายตรงข้าม อีกทั้งเพื่อการบังคับบัญชา การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามระเบียบปฏิบัติประจำ การปฎิบัติภารกิจเชิงรับร่วมกับหน่วยกำลังในพื้นที่ (การบูรณาการกำลัง) เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับมาตรการ รักษาความปลอดภัย / แผนเผชิญเหตุ (ฐานปฏิบัติการ / ด่านตรวจ) เพื่อปฏิบัติภารกิจสอดคล้องตามนโยบายเร่งด่วนของ แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อให้การปฎิบัติภารกิจตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้บังคับบัญชาเกิดความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า