ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพันมณฑลทหารบกที่ 42 น้อมนำแนวทาง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปแบบ

287

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพันมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พันเอก เอกวริทธิ์ ชอบชูผล ผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่ 42 ได้นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, ทหารกองประจำการ และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพันมณฑลทหารบกที่ 42 พร้อมด้วย โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา ได้ทำกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว การเผาถ่านด้วยวิถีชาวบ้าน และเก็บน้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่าน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ให้ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของคนไทย และเป็นการปฏิบัติน้อมนำแนวทางความคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปแบบ อีกทั้งยังส่งเสริมกำลังพล เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

          ทั้งนี้ กองพันมณฑลทหารบกที่ 42 ได้สนับสนุนเครื่องดื่มน้ำลำไย น้ำสัปปะรด และน้ำเก๊กฮวย ของสมาคมบ้านแม่ทหารบก สาขากองพันมณฑลทหารบกที่ 42 ไว้บริการสำหรับผู้ร่วมใน กิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

กองพันมณฑลทหารบกที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า