เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ของ บก.กอ.รมน.ภาค๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดที่๒ไตรมาส ๓ (ห้วง เม.ย. – มิ.ย. ๖๖) ครั้งที่๓

128
660526-07