พิธีปิดการฝึกทบทวนสมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน และสมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาเมือง ในพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2566 ทบทวนความรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

92

          วันนี้ (28 พฤษภาคม 2566) เวลา 14.45 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีปิดการฝึกทบทวนสมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน และสมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาเมือง ในพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2566 ก่อนมอบถุงยังชีพพร้อมค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกฯ โดยมี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , พันเอก พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 / หัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 1 , คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 , ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน และสมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาเมือง ให้การต้อนรับ

          พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า “ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความเข้าใจ มีความระมัดระวังและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในการดูแลป้องกันตนเอง ตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และขยายผลให้กับราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน ของตนเอง ขอบคุณวิทยากรและชุดครูฝึกที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้สละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมการฝึก ไปใช้ในการป้องกันตนเอง ครอบครัว และหมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

          สำหรับการฝึกทบทวนพิเศษ สมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน และสมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาเมือง ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ และเทิดทุนดำรงมั่นคงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้าง ความเข้าใจ สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถใช้มาตรการในการป้องกันตนเอง ครอบครัว หมู่บ้าน และชุมชนได้ ตลอดจนเพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งเป็นโรคประจำท้องถิ่น นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ทำการอบรม/ทบทวน ทั้งความปลอดภัยการใช้อาวุธ, การแก้ไขเหตุติดขัด, การตั้งด่าน จุดตรวจ จุดสกัด ภายในหมู่บ้าน และชุมชน , การฝึกอบรมวิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 360 คน ประกอบด้วย สมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน ยะรม จำนวน 120 คน , สมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน เบตง จำนวน 120 คน , สมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาเมือง เบตง จำนวน 120 คน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า