เยี่ยม มอบความห่วงใยและกำลังใจ นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน “

326

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. ที่ ตึกนวมินทร์ ชั้น 1 ห้อง 2 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส  ซึ่งเข้ารักษาตัว ด้วยอาการโรคเบาหวาน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีอาการดีขึ้น และมีสภาพจิตใจที่ดี ในการนี้ได้มอบกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้นำศาสนา ที่ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมช่วยเหลือ และร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อนำสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้นำศาสนา และนักพัฒนาที่มีความสำคัญของชาวจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้ปฎิบัติงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการอุทิศตนตั้งมั่นในหลักศาสนา พร้อมทั้งเดินหน้าสร้างสันติสุขผ่านความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการดูแลพื้นที่ เป็นผู้นำทางความคิด ที่สนับสนุนส่งเสริมสร้างสันติสุข และปฏิเสธความรุนแรง แม้ว่าจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สนับสนุนทุกๆกิจกรรมของกันและกัน

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า