โครงการความร่วมมือ สู่การพัฒนาการศึกษา ระหว่าง กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ส่งมอบอาคารเรียนไว้ใช้ประโยชน์ นำความรู้ สู่ชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

832

            วันนี้ 26 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนวัดกำแพงถม หมู่ที่ 5 ถนนกำแพงถม – เขาปูน บ้านกำแพงถม ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด เป็นประธานเปิด “อาคาร ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์” พร้อมส่งมอบให้กับคณะครู นักเรียนใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีนายอำเภอพรหมคีรี ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ส่วนราชการ ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด ก่อนเดินเยี่ยมชมอาคารเรียน และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร โดยกองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 ได้เข้ามาดำเนินการทำแปลงต้นแบบเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชผักสวนครัว สร้างบ่อเลี้ยงปลานิลและปลาดุก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน

           สำหรับ “อาคาร ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์” โรงเรียนวัดกำแพงถม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 4,519,600 บาท จาก ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ เพื่อให้คณะครู และนักเรียนได้มีสถานที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่มีความประสงค์จะให้บุตรหลานได้รับการศึกษา โดยงบประมานดังกล่าวได้ใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียน จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ ภายในอาหารห้องเรียน นอกจากนี้กองทัพภาคที่ 4 โดยกองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 ได้เข้ามาสนับสนุนกำลังพล เครื่องมือ ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวจนแล้วเสร็จในวันที่ 22 กันยายน 2564 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 145 วัน เพื่อส่งมอบให้กับคณะครู นักเรียนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า