ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เน้นย้ำระวังป้องกันความปลอดภัยในพื้นที่

506

           ที่ พื้นที่ปฏิบัติการกองร้อยหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 (4703) บ้านกูวิง หมู่ที่ 6 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ (ชป.จรยุทธ์) ในการปฏิบัติภารกิจเชิงรุกในพื้นที่หมู่บ้านสันติสุขตามแผนยุทธการ “พิทักษ์ยะหา กาบัง และกรงปินัง-4721 (ห้วงที่ 4 ขั้นที่ 1)” โดยได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการควบคุมพื้นที่รับผิดชอบ และมาตรการในการระวังป้องกันพื้นที่ปฏิบัติการ รวมทั้งได้ให้แนวทางในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพื่อไม่ให้กำลังพลประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่ ไม่สร้างเงื่อนไขต่างๆ และติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย/เครือญาติฯ ตลอดจนในระหว่างการปฏิบัติภารกิจต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

            ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้มอบสิ่งของเครื่องบริโภคให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า