แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะ ให้กำลังใจคณะนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5/2564 ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานพื้นที่กองทัพภาคที่ 4

62

          วันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะคณะนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 4 โดยมีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ จำนวน 42 นาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด ก่อนแม่ทัพภาคที่ 4 จะได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ในส่วนของค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะ พูดคุยให้กำลังใจนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ กำชับนักเรียนทุกคน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในอนาคตต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป สำหรับการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 มีกำหนดการระหว่างวันที่ 25 –  30 กันยายน 2564 โดยกองยุทธการ กองทัพภาคที่ 4 ได้บรรยายสรุปภารกิจ และการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่ 4 ด้วยระบบวีดีทัศน์ รวมถึงหน่วยที่เกี่ยวข้องภายในค่ายวชิราวุธ ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 41 กรมทหารราบที่ 15 และกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 พร้อมกันนี้คณะนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงอาวุธ และยุทโธปกรณ์ทางทหาร ของกรมทหารราบที่ 15 และกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 อีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า