ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตำบลนำร่องจังหวัดนราธิวาส เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

35

          ที่ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบล กะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ส่วนกิจการพลเรือน ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามตัวแบบทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงจังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ระลอกใหม่ และเพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ รวมถึงเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี โดยในครั้งนี้ พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้เข้ารับการอบรมอาชีพ ในกิจกรรมดังกล่าว

          สำหรับการจัดอบรมได้นำผู้เข้ารับการอบรมจากตำบลนำร่องในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 20 คน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยสำรวจจาก ผู้ว่างงาน กลุ่มอาชีพและความต้องการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมผลักดันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา ต่อยอด จนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเอง และครอบครัวได้ต่อไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรม ทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย จะได้เรียนรู้วิธีการทำ การทำขนมไพลินมณี ขนมหยกมณี และการทำโรตี โดยมีวิทยากรมาสอน จาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า