ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยและตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ประชาชนในพื้นที่ ด้วยความห่วงใยจากใจทหารเรือ

57

         หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ โดย เรือเอก ไพรินทร์  อินทร์ศร ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 9 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ดำเนินการสร้างบ้านพักอาศัย ให้กับนางคอลีเยาะ  สูหลง อายุ 64 ปี ซึ่งเป็นบุคคลผู้ยากไร้มีฐานะยากจนและป่วยเป็นอัมพฤกษ์  ณ  บ้านเลขที่ 27/1 หมู่ที่ 1 บ้านบูแม ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ผู้ยากไร้มีสภาพความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข และเท่าเทียมกัน ซึ่งการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่

          ขณะที่อีกด้านเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ และเจ้าหน้าที่พยาบาล ของ กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ลงพื้นที่ไปยัง บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน นายพ่วง  ดำนุ้ย อายุ 82 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง กระดูกพรุน มีอาการปวดสะโพกจนไม่สามารถลุกขึ้นนั่งได้ โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าใช่จ่าย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับประชาชนในพื้นที่

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า