เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการ ด้านความมั่นคงกิจกรรมปฏิบัติการลาดตระเวนทางน้ำตามแนวลำน้ำชายแดนไทย – มาเลเซีย ๑.๓.๓

98
660502-06