เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการ ด้านความั่นคง กิจกรรมการฝึกหัวหน้าชุดปฏิบัติการอาสารักษาดินแดน(ชคต.)(๑.๒.๑.๗)

26
660502-07