เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการ ด้านการพัฒนา กิจกรรมการเสวนาสัมพันธ์ผู้นำชุมชนไทยพุทธ/มุสลิม ที่เป็นพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จชต. (๑)

106
660502-08