กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุข คืนความสุขสู่ชายแดนใต้ ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ณ มัสยิดบ้านบูกิตปาลัส จ.นราธิวาส

102

          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 17.45 น. ที่ มัสยิดบ้านบูกิตปาลัส ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นผู้แทน พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” ละศีลอด (เปิดปอซอ) ในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444 กับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนไทยมุสลิมในพื้นที่ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อต้อนรับเดือนรอมฏอนอันประเสริฐ สร้างบรรยากาศที่ดีในห้วงของการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในห้วงเดือนรอมฎอน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐกับผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาในพื้นที่ โดยก่อนละศีลอด ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการได้พบปะ พูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งร่วมกันขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า (ขอดุอาร์) ให้ความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

          ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมเปิดบวชกับผู้นำศาสนาในพื้นที่ ในนามของหน่วยงานภาครัฐได้มีการสนับสนุนให้พี่น้องมุสลิมประกอบศาสนกิจอย่างเต็มที่ เป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดภายในชุมชน โดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ปฏิบัติตามนโยบายของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่มีความห่วงใยพร้อมสั่งการให้หน่วยงานทหารในพื้นที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกทุกกิจกรรมในห้วงเดือนรอมฎอน พร้อมทั้งสั่งการ เน้นย้ำในช่วงเดือนรอมฎอนให้เจ้าหน้าที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุ และประชาชนมีความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยในทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน เพื่อให้เดือนรอมฎอนเปี่ยมไปด้วยความสุข และผ่านพ้นไปด้วยดี ในการนี้ได้มอบสิ่งของเครื่องบริโภค และอินทผลัม สำหรับละศีลอดให้กับผู้นำศาสนา อิหม่ามประจำมัสยิดในพื้นที่ และร่วมกันละศีลอดอย่างพร้อมเพรียงกัน

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า