รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. กำชับ บก.ควบคุม อส.จชต. ยกระดับความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดช่วงเดือนรอมฎอน

188

          วันนี้ (7 เมษายน 2566) เวลา 13.45 น. ที่กองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 โดยมี หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ก่อนการประชุมฯ มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 จังหวัดละ 1 รางวัล รวม 4 รางวัล

          โอกาสนี้ พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล ที่ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่น ให้รักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน และอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ลดการสูญเสีย พร้อมกำชับชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวคนในหมู่บ้าน ควบคู่กับการดูแลพื้นที่ และหมั่นฝึกซ้อมให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ เพื่อป้องกัน บุคคล รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สกัดกั้นคนร้ายที่อาจแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุ สร้างสถานการณ์ในเขตเมืองช่วงเดือนรอมฎอน เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องทั้งชาวไทยพุทธ และ ชาวไทยมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจครบถ้วนสมบูรณ์ บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่ตั้งมั่นไว้

          นอกจากนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้นำข้อห่วงใยของ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มอบแก่เจ้าหน้าที่ทุกนาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท  พร้อมเน้นย้ำหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ และชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ให้เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุรุนแรง โดยเฉพาะห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน คือ วันฮารีรายอ “Hari Raya” โดยปีนี้ ตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทยพุทธ ซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมักก่อเหตุเพิ่มมากขึ้น เมื่อถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมา กำชับให้ยกระดับความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยด้านการตรวจค้นวัตถุยานพาหนะ บุคคลต้องสงสัย โดยเฉพาะร้านค้าในย่านเศรษฐกิจ เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งไทยพุทธ-มุสลิม ในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเต็มที่ เพื่อห้วงเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความบริสุทธิ์ ปราศจากเหตุความรุนแรง มุ่งเน้นสร้างบรรยากาศ แห่งความรักความศรัทธาและความสามัคคีของพี่น้องประชาชน ทั้งไทยพุทธ-มุสลิม ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน และมั่นคงต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า