ทำบุญเดือนห้า รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ของประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

181

          เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ วัดลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กองร้อยปืนเล็กที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 33 ร่วมงานประเพณีทำบุญเดือนห้า รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ของประชาชนในพื้นที่ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 และบ้านลำภู หมู่ที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ยังเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นสิริมงคลในชีวิต โดยบูรณาการด้วยความร่วมมือร่วมใจกันจากความรักความสามัคคี อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดนราธิวาส

          สำหรับประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไป

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า