เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เยือนจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อหารือความร่วมมือในด้านการพัฒนา และการมีส่วนร่วมระหว่างกันของพลเมือง

250

          วันนี้ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.10 น. ณ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นาย โรเบิร์ตเอฟ โกเดค (Robert F. Goded) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมพบปะ และร่วมหารือแลกเปลี่ยนระหว่างกันเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงแนวทางการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง ตลอดจนการส่งเสริมด้านความหลากหลาย และการสนับสนุนบทบาทของเยาวชน

          โอกาสการมาเยือนของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยและคณะ ในครั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงแนวทางการพัฒนาด้านการเมืองในพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิม และการเตรียมการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมารับฟังสอบถามถึงนโยบายแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไทย และการทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า