อบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)

214

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. ที่ ห้องอบรม กองร้อยทหารม้าที่ 1 กองพันทหารม้าที่ 31 กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพเวชปฏิบัติครอบครัว และเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารม้าที่ 31 กองพลทหารราบที่ 15 จัดการอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้กับสมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ และกำลังพลภายในหน่วย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติ การช่วยชีวิตได้อย่างถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน

          สำหรับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ กองพันทหารม้าที่ 31 กองพลทหารราบที่ 15 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตประชาชน โดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง ก่อนนำส่งโรงพยาบาล ซึ่งมีวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาช่วยดำเนินการ พร้อมทั้งยังจัดให้มีอุปกรณ์สาธิตต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับความรู้ ความชำนาญในอันที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากที่ผ่านมาหากผู้ประสบเหตุไม่ได้รับการช่วยเหลือ และปฐมพยาบาลเป็นการเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล จะมีอัตราเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ดังนั้น การจัดอบรมฯ จึงมีความจำเป็น และเกิดประโยชน์ต่อรับการอบรมและผู้ประสบภัย

กรมแพทย์ทหารบก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า