ประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ครั้งที่ 3/2566 รับฟังข้อเสนอแนะ หลังคณะพูดคุยร่วมจัดทำ JCPP เพื่อนำสันติสุขสู่ชายแดนใต้อย่างถาวร ตามกรอบเวลาในปี 2567

248

          วันนี้ (9 มีนาคม 2566) เวลา 10.30 น.  ณ  ห้องน้ำพราว 1 โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเอก วัลลภ  รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนงานการสร้างสภาวะแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เอื้อต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุข ภายหลังมีการตกลงร่วมกันระหว่างคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่ม BRN ในการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวม (Joint Comprehensive Plan towards Peace) หรือ JCPP เมื่อวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยมี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธาน พร้อมด้วย พลตรี วรเดช  เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ในฐานะเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ ตลอดจนคณะประสานงานระดับพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม

          พลเอก วัลลภ  รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ กล่าวว่า การดำเนินการของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2566 นั้น ตลอดห้วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีกิจกรรมสำคัญซึ่งส่งผลต่อความคืบหน้าของกระบวนการพูดคุย คือ การพูดคุยแบบเต็มคณะที่ประเทศมาเลเซีย และการไปเยือนประเทศไทยของผู้อำนวยความสะดวกมาเลเซียท่านใหม่ ซึ่งการพูดคุยแบบเต็มคณะนั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นพร้อมในหลักการ 3 ประเด็น คือ การจัดทำแผนร่วมกันแบบองค์รวม หรือ JCPP โดยการกำหนดกรอบเวลาอย่างเป็นขั้นตอน และกรอบการทำงานของคณะทำงานทางเทคนิคเพื่อหารือนำเสนอการพูดคุยในครั้งต่อไป และเมื่อพูดถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็คงจะไม่พ้นการระเบิดขบวนรถของเจ้าหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียบุคลากรที่เชี่ยวชาญเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการทำมาหากินของประชาชนด้วยการปฏิเสธความรุนแรงนี้ทุกคนสามารถแสดงออกได้โดยทันที ในส่วนการมาเยือนประเทศไทยของผู้อำนวยความสะดวก หลังได้รับตำแหน่งใหม่เมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา ตามคำเชิญของสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ปัตตานี เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันที่แท้จริงในพื้นที่ไว้เป็นข้อมูลในการทำงานโดยพบปะกลุ่มต่าง ๆ กว่า 33 กลุ่ม รับฟังปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความเป็นกลางปราศจากวาระซ่อนเร้นใด ๆ ซึ่งนั่นทำให้ท่านตระหนักได้ดีว่า “การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน”

          สำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ครั้งนี้ คือ การจัดทำแผนปฎิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวม (Joint Comprehensive Plan towards Peace) หรือ JCPP ซึ่งเป็นความก้าวหน้าในกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเนื้อหาสำคัญ 2 ส่วน คือ การลดความรุนแรง ลดการเผชิญหน้าในพื้นที่ และการจัดการปรึกษาหารือกับประชาชน เพื่อนำไปสู่การแสวงหาทางออกทางการเมือง โดยมีกรอบเวลาในการดำเนินการเริ่มตั้งแต่ขั้นการจัดทำ JCPP และการนำไปสู่การปฏิบัติในปี 2566 และ ปี 2567 มีความคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุฉันทามติในการยุติความขัดแย้งเพื่อสันติสุขที่ถาวรในพื้นที่ต่อไป ซึ่งคาดว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป และตลอดห้วงระยะเวลา 18 เดือนหลังจากนั้น จะมีสันติภาพเชิงลบ คือ การลดความรุนแรง และสันติภาพเชิงบวก คือ การปรึกษาหารือสาธารณะเพื่อหาทางออกจากประเด็นต่างๆ นำไปสู่การบรรลุข้อตกลงสร้างสันติสุขอย่างถาวรในสิ้นปี 2567 เกิดขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการปฏิบัติร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ที่ไม่ใช่เพียงแต่คณะพูดคุย แต่ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการแสดงพลังประชาชนในการปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

          3 เดือน ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ดำเนินงานสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข รับฟังปัญหา และสร้างความเข้าใจต่อประชาชน จนนำมาสู่การนำประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน มาร่วมหารือกับหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อประเด็นสารัตถะทั้ง 3 ข้อ (การลดความรุนแรง, การปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่, การแสวงหาทางออกทางการเมือง) เพื่อให้การพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นผลเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า