พบปะสมาชิก และให้กำลังใจทหารผ่านศึกในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

157

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอก ชัชวาลย์  ขำเกษม ประธานที่ปรึกษา สมาคมองค์การทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย เดินทางลงพื้นที่พบปะสมาชิก พร้อมให้กำลังใจทหารผ่านศึกในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวมถึงชี้แจงเรื่องสิทธิสวัสดิการ การช่วยเหลือของทางราชการ ตลอดจนได้มอบเงินสงเคราะห์ตามสิทธิ์ให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นขวัญใจให้แก่สมาชิกต่อไป โดยมี พันเอก ณรงค์  ตันติสิทธิพร รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็นผู้แทน พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15, พันเอก อรรถชัย  ประสพบุญ รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 15  พร้อมด้วยกำลังพล และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

          ในการนี้ พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้สั่งการให้ฝ่ายอำนวยการอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่พร้อมจัดกำลังพลให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อตอบแทนคุณงามความดี และความเสียสละของพี่น้องทหารผ่านศึกทุกๆ ท่าน

          “ทหารผ่านศึก ทำหน้าที่เป็นทหารกล้าของชาติ ในการปกป้องอธิปไตย ปกป้องประเทศชาติ แม้บุคคลเหล่านี้จะมีครอบครัวที่รอคอยพวกเขาอยู่ข้างหลัง แต่เพื่อชาติ เพื่อคนทั้งประเทศแล้ว พวกเขาพร้อมที่จะเสียสละชีพ เพื่อแผ่นดินอันเป็นที่รักและหวงแหน ด้วยเลื้อด เนื้อของพวกเขา ทำให้พวกเราอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ เราทุกคนควรจึงให้เกียรติ และรำลึกถึงพวกเขาเสมอ“

กองพลทหารราบที่15

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า