แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายงานสื่อสารสร้างความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นพัฒนาแผนงานเสริมสร้างความเข้าใจ แก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

147

          วันนี้ (9 มีนาคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ ให้การต้อนรับ พลโท สรรเสริญ  แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายงานสื่อสารสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ โดยมี พลตรี กรกฎ  ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย นางทัศนีย์  ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว

          โดย พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะ ได้เข้าพบเพื่อหารือในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายงานสื่อสารสร้างความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์ในวันนี้ สำหรับงานด้านการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นงาน ที่มีความสำคัญในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร และข้อเท็จจริงไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พร้อมย้ำว่า แนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนงานด้านเครือข่ายการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่ง และเป็นช่องทางสื่อสารของภาครัฐไปสู่ประชาชนให้เข้าใจการทำงานของภาครัฐ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน เพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

          โอกาสนี้ พลโท สรรเสริญ  แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับการสูญเสียกำลังพลของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดที่ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาและขอส่งกำลังใจให้กำลังพลทุกคน ทั้งข้าราชการและบุคลากรของรัฐ ล้วนแต่มีความตั้งใจอันดีในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นพัฒนาแผนงานเสริมสร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือการปรับปรุงกลไกการชี้แจงประเด็น SBIC ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของชุดเสริมสร้างความเข้าใจ (ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน) ในกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในชุมชน และการใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารจากเครือข่ายสภาประชาธิปไตยตำบลให้มีส่วนร่วมชี้แจงประเด็นเร่งด่วน สำคัญผ่านกลไกระบบ ID IA IR Chat Line ภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อกส.จชต.)

          จากนั้นเวลา 10.00 น. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนก้าวสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะฯ ได้เดินทางร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน  ณ ร้านน้ำชา หมู่ที่ 3 ตำบลเมาะมาวี อำเภอเยอะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชน รวมทั้งสอบถามปัญหาความเป็นอยู่ เน้นกระชับความสัมพันธ์อันดีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

          ต่อมาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะฯ ยังได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับน้องเยาวชนโรงเรียนละหารยามู ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยได้มอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาวะที่ดี พร้อมกันนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการกิจการของกลุ่มแม่บ้านโรตีกรอบบ้านสะตา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 เล็งเห็นความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตขนมพื้นบ้าน จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้ ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ให้สามารถยกระดับกลุ่ม สู่วิสาหกิจชุมชน และสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า