ทหารพราน 20 เร่งสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ตามโครงการ “บ้านปันสุข”

201

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 2012 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ชุดช่าง) ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อสร้างบ้านให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย ตามโครงการ “บ้านปันสุข” ในไตรมาส 2 ประจำปี 2566  ณ  บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นบ้านของนางมัย ศิริรัตน์ ผู้ยากไร้ตามโครงการฯ   เพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          สำหรับโครงการ “บ้านปันสุข” เป็นการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 ดำเนินการคัดเลือกและสร้างบ้านให้กับผู้ที่มีฐานะยากจน ไม่มีบ้านเป็นของตนเองหรือบ้านที่ชำรุดทรุดโทรมมาก เพื่อให้มีบ้านที่มั่นคงเป็นของตนเองและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

โครงการบ้านปันสุข

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า