มทภ.4 ร่วมมือ ปปส. ภาค 8 นำร่องจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งบำบัด ฟื้นฟู ติดตามผลักดันการดูแลให้เป็นรูปธรรม เน้นชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม

59

         วันนี้ (18 เมษายน 2567) เวลา 10.30 น. ที่ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ นาย สุวิทย์  ธฤตกูร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 และคณะฯ เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

          โดย นาย สุวิทย์  ธฤตกูร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 ระบุว่า พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ติดยาเสพติดปัจจุบันกว่า 174 คน ภาพรวมเจ้าหน้าที่ตรวจพบมีภาวะแทรกซ้อนทางกายและทางจิต พร้อมชื่นชม นโยบายการปฎิบัติงานด้านยาเสพติด 4 ด้าน ได้แก่ การป้องกันและปราบปราม, การป้องกันและแก้ไขปัญหา, การบำบัดรักษาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับการบำบัดรักษามาแล้ว ควบคู่กับการติดตามการปฎิบัติงานด้านยาเสพติดควบคู่การขับเคลื่อนบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) ของแต่ละจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี พร้อมหารือความร่วมมือนำนโยบายดังกล่าวมานำร่องด้านการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดด้วยการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข โดยชุมชนมีส่วนร่วมช่วยคัดผู้ติดยาที่มีอาการรุนแรงถึงก้าวร้าวเข้ารับการบำบัดรุ่นแรก 100 คน  โดยใช้พื้นที่ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกำลังพลสนับสนุนจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดร่วมกัน และมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขกำกับดูแลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

         โอกาสนี้ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในการบำบัดยาเสพติดในพื้นที่ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากปัจจุบันยาเสพติดได้มีการระบาดในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันให้สามารถนำไปสู่การจับกุม เพื่อสกัดกั้นคุมเข้มสิ่งผิดกฎหมาย และการลำเลียงยาเสพติดอย่างเคร่งครัด เพื่อพี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีขาว ปราศจากสิ่งเสพติดทุกชนิด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า