รองแม่ทัพภาคที่ 4 เปิดการสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการด้านการบริหารและพัฒนา ปี พ.ศ. 2566 – 2570

46

          วันนี้ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการด้านการบริหารและพัฒนา ปี พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมี นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อํานวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร , ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ , ผู้แทนเจ้าภาพแผนงาน (กระทรวงยุติธรรม/ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้/กรมประชาสัมพันธ์), ผู้แทนเจ้าภาพโครงการภายใต้แผนงานหน่วยรับงบประมาณ , ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ เข้าร่วมสัมมนาฯ

          พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  มีนโยบายเร่งด่วนสำคัญ ในเรื่องการบูรณาการงานร่วมกัน โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีบทบาทหน้าที่ในการบูรณาการงานทั้งปวง ทั้งงานด้านความมั่นคงและงานด้านการพัฒนา การสัมมนาครั้งนี้เป็นการบูรณาการงานและบูรณาการหน่วยในโครงสร้างกับหน่วยนอกโครงสร้างของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามสั่งการของ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เมื่อ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ในการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “เน้นย้ำให้เจ้าภาพมิติด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา มุ่งเน้นขับเคลื่อนงานและติดตามการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนบูรณาการฯ โดยขอให้มีการประสานงานกับจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างโครงการและกิจกรรม ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ กับแผนงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง”

          สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยเจ้าภาพแผนงาน ประกอบด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม , ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, กรมประชาสัมพันธ์,  หน่วยรับงบประมาณและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ประกอบด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม , สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย , สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม , กรมที่ดิน , กรมการปกครอง , ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ , กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  4 ส่วนหน้า , กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 4 จังหวัด (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา)  ศูนย์ปฏิบัติการอําเภอทั้ง 4 จังหวัด จํานวน 29 อําเภอ และหน่วยรับงบประมาณย่อยบางส่วน รวมจํานวน ทั้งสิ้น 71 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 110 คน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า