เตรียมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 112 (ฝ่ายไทย) ที่จะมีขึ้นในห้วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ 

191

          วันนี้ (30 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 112 (ฝ่ายไทย) เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของคณะทำงานต่างๆ ในห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำกลับไปพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายของคณะกรรมการชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาที่ต้องการแสวงความร่วมมือ และข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือชายแดน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและรักษาเสถียรภาพความมั่นคงตามแนวชายแดนต่อไป

          พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับหน่วย ทหาร และตำรวจระดับสูง ทั้งจากส่วนกลาง และในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือชายแดน โดยในทางปฏิบัติ นอกจากจะยึดถือกรอบความร่วมมือดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคจะต้องนำงานมอบ หรือนโยบายที่รับมอบจากคณะกรรมการชายแดนทั่วไป และคณะกรรมการระดับสูงไปพิจารณาให้หน่วยงานในความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละท่านได้ปฏิบัติและนำผลการปฏิบัติมารายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบ ซึ่งการประชุมในวันนี้ต้องการให้คณะกรรมการทุกท่านได้นำเสนอผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของการปฏิบัติตามงานมอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะทำงานทั้ง 6 คณะ ภายใต้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค รวมทั้งการพิจารณานำเสนอประเด็นปัญหา เพื่อนำเข้าสู่การหารือร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 112 นี้ ทั้งนี้ต้องมีความหลากหลายและแสดงออกถึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของทั้งสองประเทศในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมาอย่างช้านาน”

          สำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 112 ซึ่งฝ่ายมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ รัฐปาหัง ประเทศมาเลเซีย จะมีกำหนดจัดขึ้นในห้วงวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า