รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ย้ำฐานปฏิบัติการทุกฐานเพิ่มความเข้มงวดเป็นพิเศษ

166

          วันนี้ (29 มกราคม 2566) เวลา 08.00 น. พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 โดยเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 2001 บ้านบือแนกือบง ตำบลประจัน และฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 2004 บ้านม่วงหมัง ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมประชุมฯ รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมาของหน่วยระดับกองร้อย โดยได้ประชุมกับส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมปรับแผนการปฏิบัติให้มีความรัดกุม ทั้งเชิงรุก เชิงรับ และกำชับให้ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท อีกทั้งได้นำนโยบายการปฏิบัติ 5 งานสำคัญตามนโยบายของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อยึดถือและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ในโอกาสนี้ได้มอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 ตลอดจนกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

          สำหรับการตรวจเยี่ยมฯ ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งหารือ แนวทางแก้ไขของห้วงที่ผ่านมาของหน่วยระดับกองร้อย พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังย้ำฐานปฏิบัติการทุกฐานเพิ่มความเข้มงวดเป็นพิเศษ โดยบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ตลอดจนฝ่ายปกครอง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วม และเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเส้นทางที่สำคัญเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า