กิจกรรม “เสาธง 5 นาที” เสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียนในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

204

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4112 เข้าพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับครูและนักเรียน ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอูลูมุลอัตฟาล บ้านบาตะตีงี หมู่ที่ 2 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และร่วมทำกิจกรรม “เสาธง 5 นาที” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดหลัก “ความสงบ ความสันติ และรู้ รัก สามัคคี” ตลอดจนปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้สามสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนในชาติ และสามารถดำรงอยู่คู่กับประชาธิปไตยอย่างมั่นคง

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับน้อง ๆ นักเรียน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า