พี่ทหารใจดี มาตัดผมฟรีให้หนู ที่โรงเรียน

245

          วันที่ 19 มกราคม 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นำกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4803 ออกให้บริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนในโรงเรียนราชประสงค์ บ้านกูแบปูยู หมู่ที่ 8 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการเกศาสานใจ ซึ่งเป็นนโยบายของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ดูแลความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน

 

          สำหรับโครงการ “เกศาสานใจ” จัดขึ้น โดยการออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับคณะครู และนักเรียนในโรงเรียน ทั้งนี้เป็นนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยทหารทุกหน่วยของกองทัพบก เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในทุกโอกาส

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส   #เกศาสานใจ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า