ทหารพราน 44 ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษ์ และขยายพันธุ์ กลับคืนสู่ธรรมชาติ

179

          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่ศาลาพลับพลารวมใจ หมู่ที่ 3 บ้านละเวง ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี, ส่วนราชการ และผู้นำในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ” (ตัวอ่อนกุ้งกุลาดำ) จำนวน 100,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำกลับคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ชุมชน ภายใต้แผนงานบรูณาการ ในการขับเคลื่อน และการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          สำหรับการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำในวันนี้ เป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมขององค์กร ชุมชน ประมงท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศ สร้างห่วงโซ่อาหาร เพิ่มจำนวนสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า