เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยุติการก่อเหตุรุนแรง รายการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย การลาดตระเวนทางอากาศในเขตพื้นที่ จชต. และ ๔ อำเภอของ จว.ส.ข. (๑.๓.๓)

31
660120-43