เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ กิจกรรมการสนับสนุนและใช้งานเครือข่ายมวลชนเพื่องานด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต. รายการการจ้างเหมาบริการ โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้(๕.๕.๑.๑)

29
660120-42