สนับสนุนขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกทักษะอาชีพกลุ่มสตรี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

233

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี/ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ให้การสนับสนุนรถยนต์บรรทุก จำนวน 2 คัน ให้แก่กลุ่มเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพในการฝึกทักษะด้านอาชีพให้กลุ่มอาชีพสตรีในชุมชน จากศูนย์เศรษฐพัฒน์ จังหวัดสงขลา บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด มายังมูลนิธิรักษ์ไทย (สำนักงานปัตตานี) เลขที่ 300/114 หมู่บ้านออมทอง ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อนำเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพแจกจ่ายให้แก่สมาชิกกลุ่มสตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          สำหรับการขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต เพิ่มศักยภาพด้านการตลาด และเริ่มเรียนรู้การตลาดออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพสตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 311,533.45 บาท

          มูลนิธิรักษ์ไทย ดำเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ “ทุนเพื่อชีวิต” จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ด้านอาชีพให้กับกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีอาชีพ มีรายได้ ประสบความสำเร็จในธุรกิจ มีเงินออม อีกทั้งทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีให้สามารถดำเนินกิจกรรมกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งความยั่งยืนให้กับกลุ่มอาชีพสตรีในชุมชน สร้างรากฐานความมั่นคงด้านอาชีพ ลดปัญหาสังคม ลดปัญหาการออกจากบ้านเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ เกิดอาชีพต้นแบบ อาชีพตัวอย่าง มีการถ่ายทอดความรู้และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางอาชีพให้แก่เยาวชน ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้ในอนาคต

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า