กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 16 ประจำปี 2566 พร้อมอุทิศส่วนกุศลให้กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

277

          วันนี้ (4 มกราคม 2566) เวลา 10.45 น. ที่เขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ครบรอบ 16 ปี , พิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 และพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, นาย บุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และกำลังพลทุกระดับชั้นของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมในพิธีฯ

          สำหรับภายในงานประกอบด้วย การสักการะพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม, องค์จตุคาม องค์รามเทพ และรอยพระพุทธบาท พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ภายในกองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมทั้งยังได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีในความกล้าหาญ เสียสละ อุทิศตนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ทำประโยชน์เพื่อความสงบสุขของประชาชนและประเทศชาติ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ, พี่น้องประชาชนที่สูญเสียชีวิตไปกับสถานการณ์ในพื้นที่

          ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม  2550 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงในระดับที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม มุ่งเน้นให้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า