ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 2566

946

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. กองพันมณฑลทหารบกที่ 42 จัดกำลังพล ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ กับประชาชนในพื้นที่ ให้มีความเข้าใจในการคัดเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์สิทธิต่าง ๆ เมื่อได้เป็นทหารกองประจำการ พร้อมกับนโยบายกองทัพบก ที่ส่งเสริมด้านการศึกษา การฝึกวิชาชีพ และการจัดหางานหลังปลดประจำการ และเป็นการบูรณาการกับภาคส่วนพลเรือน ในการสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชน โดยดำเนินการ ณ ศาลาคอกช้าง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          ทั้งนี้ กองทัพบกได้กำหนดให้ทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียก เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยทุกคนต้องสำนึกถึงหน้าที่อันสำคัญยิ่งของลูกผู้ชายไทยที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยต้องไปแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) โดยกองทัพบก ประกาศทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าการตรวจเลือกฯ จะแล้วเสร็จ แต่ไม่เกิน วันที่ 20 เมษายน 2566 เว้นวันที่ 6 เมษายน 2566 (วันจักรี) และวันที่ 13 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2566 (วันสงกรานต์)

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า