เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กิจกรรมซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยตำบล ๒๙๐ ตำบล (๑.๒.๒.๓)

116
660104-05