เผยแพร่ราคากลางจัดหาเครื่องแต่งกายกำลังพล ศสว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

238