ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยระดับกองร้อยในพื้นที่สงขลา มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่

329

          วันนี้ (15 ธันวาคม 2565) เวลา 08.00 น. พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยระดับกองร้อย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ กองร้อยทหารราบที่ 2514 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา, กองร้อยทหารราบที่ 2512 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย และ กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 433 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้บังคับหน่วยและผู้บังคับกองร้อยฯ รวมถึงกำลังพลเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุมรับฟังแนวทางนโยบายการปฏิบัติงาน พร้อมหารือและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้กำลังพลทุกหน่วยต้องมีความพร้อมและต้องปฏิบัติงานด้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ล่อแหลม ช่องทางการขนย้ายสิ่งเสพติด, ของผิดกฎหมาย และบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้า-ออกในพื้นที่ พร้อมอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการสัญจร ไป-มา ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ปี 2566

          ทั้งนี้ การติดตามและตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ถือเป็นการเน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบ 5 งานสำคัญตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ตลอดจนฝ่ายปกครอง และภาคประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น สร้างพื้นที่ให้ปลอดเหตุ และประชาชนต้องปลอดภัย เน้นการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางคมมนาคม เช่น เส้นทางรถไฟ โดยเฉพาะห้วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่จะถึงนี้ให้แต่ละหน่วยและกองร้อยฯ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า