เปิด “อาคารอเนกประสงค์ร่วมใจสามัคคี” ที่เกิดจากความรัก ความสามัคคีของชาวบ้าน

266

          อาคารอเนกประสงค์ร่วมใจสามัคคี ที่ตั้งอยู่ในมัสยิดโคกโหนด ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เปิดอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ (15 ธ.ค. 65) เวลา 09.00 น. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ส่วนราชการได้ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งการประกอบศาสนกิจ และใช้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ โดยมี พลตรี กรกฎ  ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายอำเภอหนองจิก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน หน่วยทหารในพื้นที่ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี

          นายจิราวุฒิ  ภูมิภทรญาณกูร ผู้ประสานงานปฏิบัติการช่วยเหลือสังคม/ ราษฎร์อาวุโสบ้านโคกโหนด กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานก่อสร้างอาคารหลังดังกล่าว ซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม และเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ด้วยงบประมาณ กว่า 500,000 บาท ที่พี่น้องประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้านร่วมกันบริจาค หวังปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำคัญ เนื่องจากในอดีตปีพุทธศักราช 2523 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เสด็จมาเยี่ยมราษฎร์ในหมู่บ้านโคกโหนดแห่งนี้ สร้างความปลื้มปิติและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

          พลตรี กรกฎ  ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า รู้สึกประทับใจ ที่เห็นพี่น้องประชาชนชาวโคกโหนด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศาสนสถาน มัสยิด ซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน เป็นวิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิม และมัสยิดแห่งนี้มีสัปปุรุษมัสยิด (ผู้ชาย) มีจำนวนมากถึง 1,400 คน และเชื่อว่า การที่พี่น้องประชาชนมีความคิดและความร่วมมือในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ ทำให้เห็นว่า พี่น้องประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ มีความรัก สมัครสมานสามัคคีถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้ชุมชนอื่นต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า