ชุดแพทย์เคลื่อนที่ พัน.สร.15 ร่วมกับ พอ.สว. ตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล

184

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ วัดบาโหย หมู่ที่ 1 ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 (พัน.สร.15) จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) บูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมทั้งสร้างโอกาสที่จะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในทุก ๆ พื้นที่

          ชุดแพทย์เคลื่อนที่ได้ทำการตรวจโรคเบื้องต้น กลุ่มงานทันตกรรม และกายภาพบำบัด นอกจากนี้ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย ให้บริการประชาชนในพื้นที่ การออกปฏิบัติงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รวมถึงเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในทุกโอกาสทุกเวลา

ชุดแพทย์ทหารเดินเท้า

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า