เฝ้าระวัง ติดตาม และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

67

         เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. พันโท สว่างพงษ์  อบแพทย์ ผู้บังคับกองพันกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 สั่งการให้กำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมทั้งให้ประสานการปฏิบัติในการสนับสนุนช่วยเหลือ เนื่องจากอำเภอรามันเป็นพื้นที่รับน้ำ ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บ้านเรือนประชาชนโดยรอบเริ่มได้รับผลกระทบ โดยชุดประเมินสถานการณ์ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือขั้นต้นแล้ว

          ส่วนแนวโน้มสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ขณะนี้ ระดับน้ำกำลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิม หากยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบหลายหลังคาเรือน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยหน่วยทหารด้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรกล และเรือ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า