กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดเสวนา “(พหุ) วัฒนธรรม กินได้คุณค่า และมูลค่าบนความแตกต่างที่หลากหลาย” พร้อมศึกษาดูงานประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของคนชายแดนใต้

12

          วันนี้ (5 สิงหาคม 2565)  ณ  หน้าวังจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดเสวนา “พหุวัฒนธรรมกินได้คุณค่าและมูลค่าบนความแตกต่างที่หลากหลาย” พร้อมศึกษาดูงานเรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการสื่อสารสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านเวทีเสวนา โดยมี นายฉัตรชัย  บางชวด รองเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ, นางสาวรัชดา  ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, พลโท สรรเสริญ  แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์, นายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พลตรี วัฒนา  กรมขันธ์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมเสวนาในหัวข้อ ”(พหุ)” วัฒนธรรมกินได้คุณค่าและมูลละค่าบนความแตกต่างที่หลากหลาย  เพื่อสะท้อนมุมมองของความรักหลายทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า (Soft power) ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนมีความเข้าใจเห็นถึงคุณค่าร่วมกันตระหนักและสร้างให้เกิดมูลค่าแก่ชุมชน โดยมีประชาชนร่วมรับฟัง และตั้งประเด็นคำถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงเสวนาครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงปันจักสีลัต และจัดซุ้มอาหารขนมพื้นบ้านให้แก่ผู้ร่วมงานได้ร่วมชมและชิมอาหารภายในงานอีกด้วย

           การศึกษาดูงานเรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพแผนงานการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหน่วยงานภายใต้แผนงานฯ ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, กองทัพบก และกองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนภารกิจงานด้านการสื่อสารและดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในแผนงานอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ประกอบกับรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่งตั้งให้ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็น ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC (Southern Border Information Center) และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็น รองประธานอนุกรรมการ มีบทบาทสำคัญในการอำนวยการและขับเคลื่อนกลไกการบริหารประเด็นการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC ในการสนับสนุนภารกิจงานด้านการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          โดยในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการสื่อสารสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านเวทีเสวนาพหุวัฒนธรรมกินได้คุณค่าและมูลค่าบนความแตกต่างที่หลากหลาย สะท้อนมุมมองของสิ่งที่เป็นนามธรรม จับต้องยาก ให้เข้าใจง่าย เข้าถึงได้โดยนำเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพื้นที่จาก สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาร้อยเรียงเสริมสร้างความเข้าใจในคุณค่าของพหุวัฒนธรรมความหลากหลายที่สั่งสมและส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนและท้องถิ่น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า