กรมทหารพรานที่ 48 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 11 ปี บำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล และครอบครัว

511

           วันนี้ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ลานหน้ากองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมทหารพรานที่ 48 ครบรอบปีที่ 11 วันที่ 25 มิถุนายน 2565 จัดขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศล และระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละทั้งชีวิตในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ได้มอบจักรยานตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” และ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ให้กับน้องๆ นักเรียนในพื้นที่ จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นการขยายโอกาส สร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ โดยมี พันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, พันเอก ภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 48, นายอำเภอเจาะไอร้อง, อดีตผู้บังคับบัญชา, ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 48 ผู้บังคับหน่วยทั้งทหาร ตำรวจ ผู้นำในพื้นที่ และกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

           ทั้งนี้ ตามคำสั่งของกองทัพบก เรืjองการจัดหน่วยทหารพราน สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2554 ให้มีการจัดตั้งกรมทหารพรานเพิ่มเติมให้กองทัพภาคที่ 4 เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังประจำถิ่นให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยมีที่ตั้งปกติ ณ บ้านเขาไคล ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปัจจุบันกรมทหารพรานที่ 48 มีภารกิจในการดูแลพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มีกองบังคับการอยู่ภายในค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง ซึ่งผู้บังคับการกรมฯคนปัจจุบันคือ พันเอก ภาคิน เกื้อกูล

          โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายฯ พิธีทางศาสนาอิสลาม การละหมาดฮายัต และการขอดุอาร์ให้กับหน่วย และกำลังพล จากนั้นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 48 ได้เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งมีความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา กำลังพล เพื่อนร่วมงาน จำนวน 54 นาย และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นบุตรของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จำนวน 476 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุตรกำลังพล และครอบครัวอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า