ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

1274

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ พร้อมติดตามการซ้อมแผนเผชิญเหตุของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอาะ หมู่ที่ 2 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ชุดคุ้มครองตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ มอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท มีความตั้งใจในการปฏิบัติทุกภารกิจ อีกทั้งยังต้องปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสามัคคี ก่อนที่จะมอบของบำรุงขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเพื่อพี่น้องประชาชน

     พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอาะ ซึ่งเป็นกำลังภาคประชาชนในพื้นที่และวันนี้ได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ที่มีการจำลองสถานการณ์คนร้ายลอบโจมตีป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอาะ โดยมีชุดเคลื่อนที่เร็ว 543 ร่วมซ้อมแผนติดตามไล่ล่าผู้ก่อเหตุ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชุดคุ้มครองตำบล ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งและมีความพร้อมต่อเหตุการณ์รุนแรงที่อาจจะขึ้นได้ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจสงขลามีความพร้อมในมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ชุดจรยุทธ์ ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ทุกนายห้ามเดินลาดตระเวนบนถนนโดยเด็ดขาดต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท อย่างไรก็ตามขอฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ หากพบเห็นสิ่งผิดปกติในพื้นที่ให้รีบแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่โดยด่วน เพราะพี่น้องประชาชนทุกคนคือส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

     จากนั้น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ได้เดินทางไปยังศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพจินดาภรณ์ ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้บำบัดยาเสพติด พร้อมเยี่ยมชมอาคารสถานที่ภายในศูนย์ฯ ก่อนที่จะมอบของบำรุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดภายในศูนย์ฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรภภาพจินดาภรณ์ เปิดรับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อำเภอจะนะ และอำเภอใกล้เคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ภายใต้การดูแลของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รับบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตั้งแต่อายุ 15 – 35 ปี ด้วยวิธีทางธรรมชาติ ซึ่งไม่มีการใช้ยาแต่อย่างใด โดยใช้เวลาบำบัดฟื้นฟู จำนวนทั้งสิ้น 45 วัน ทั้งนี้ พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ได้กล่าวว่า ภายหลังจากที่ทราบว่ามีศูนย์แห่งนี้เปิดอยู่จึงได้มาเยี่ยมชม พร้อมให้กำลังใจผู้ป่วยยาเสพติดที่กำลังรับการบำบัดฟื้นฟู ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน อีกทั้งวันนี้ยังได้ร่วมมาพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และความต้องการช่วยเหลือของทางศูนย์ฯ เพื่อที่จะได้นำเรียนท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ว่าจะส่งเสริมและสนับสนุนส่วนนี้อย่างไรต่อไป

     ต่อมาในช่วงเย็น ได้เข้าพบปะคณะทำงานพิเศษเพื่อสร้างความเข้าใจหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ณ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการประสานความร่วมมือสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดนมุ่งเน้นกระบวนการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

หน่วยเฉพาะกิจสงขลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า