สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ส่งมอบผลงานวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด และผลงานวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์โปรแกรมประยุกต์ ให้แก่ กอ.รมน.ภาค 4 สน.

246

          วันนี้ (2 มีนาคม 65)  เวลา 10.30 น. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. นำโดย พลเอก ชูชาติ  บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ สทป. ดำเนินการส่งมอบต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD ROBOT) และโครงการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์และโปรแกรมประยุกต์ สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมี พลตรี วรเศรษฐ์  เจริญพล รองผู้อำนวยการสำนักการข่าว กอ.รมน.ภาค 4 สน., พันเอก ยุทธนา  ไชยสมบัติ ผู้บังคับหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดอโณทัย,ผู้บังคับหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

          พลเอก ชูชาติ  บัวขาว ผอ.สปท. กล่าวว่า มีความมั่นใจกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และนักรบกล้าทุกคนที่ได้ปกป้องด้ามขวานของเราทำให้ส่วนกลางมีความอุ่นใจ วันนี้ได้มาร่วมส่งมอบต้นแบบงานวิจัยเกิดขึ้น จากความร่วมมือระหว่าง สทป. และ กอ.รมน.ภาค 4 สน. จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์และโปรแกรม ประยุกต์ และโครงการหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 โดยเริ่มต้นจากการหาโจทย์ร่วมกัน ศึกษาแนวทางปฏิบัติกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงร่วมกันทดสอบ ทดลอง และประเมินผล ได้มาซึ่งต้นแบบงานวิจัยและพัฒนาในวันนี้ อีกทั้งเป็นต้นแบบงานวิจัยฯ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ สทป.สามารถขับเคลื่อนผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ 11 (S – Curve 11) ของรัฐบาลมีเป้าหมายการยกระดับประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในระดับภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน ประยุกต์เทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่การใช้งานในภาคอุตสาหกรรมหรือผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของภาคเอกชน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำวันส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ ความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน

          ด้าน พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่าขอบคุณทาง สปท. ที่ได้สนับสนุนหน่วยทหารในพื้นที่ จชต. ในการดำเนินงานของ สปท.ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูง คิดค้นตามความต้องการต่อการใช้งานจริงมีความรู้ความสามารถดำเนินงานด้วยความรวดเร็ว ซึ่งเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้ง สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ โดยที่ผ่านมาได้ร่วมลงนามความร่วมมือฯดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจำนวน 5 ครั้ง หลังจากรับมอบในครั้งนี้จะได้ส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป

          ทั้งนี้ ภายในพิธีมีการรายการถึงความร่วมมือของฯ (MOA) และขีดความสามารถของการใช้หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด และผลงานวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์โปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมี 3 ระบบ ประกอบด้วย ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะแบบเคลื่อนย้ายได้ที่มีประสิทธิภาพสูง (eMLPR) สำหรับด่านลอย, ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะสำหรับใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และ Smart Phone ต้นแบบพร้อมใช้งาน,ระบบวิเคราะห์และแสดงผล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการหรือการข่าว รวมถึงสรุปผลการฝึกอบรมการใช้ผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพพร้อมในการปฏิบัติงานจริง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า