สำนักส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานด้านการพัฒนาในพื้นที่ จชต. เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนและบูรณาการด้านการพัฒนา ระดับจังหวัด ในพื้นที่ชายแดนใต้ ปี 65

28

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.50  น. ณ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจยะลา ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพล จินารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของคณะทำงานประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน และบูรณาการงานด้านการพัฒนาในระดับจังหวัด ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ปี 2565 (ไตรมาส 3 ) ผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบลในพื้นที่ของจังหวัดยะลา ตามแผนงานโครงการและบูรณาการ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี  เรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ในการบูรณาการและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้าขึ้น เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการในระดับจังหวัด, ผู้แทนจากผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า , ทหาร , ตำรวจ และฝ่ายปกครองของแต่ละจังหวัด เข้าร่วมประชุม

          สำหรับความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ การแนะนำการปฎิบัติงาน และแนะนำคณะทำงานประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจในกรอบการทำงาน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามนโยบายและเจตนารมณ์ของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ด้วยกลไกการบริหารจัดการแบบร่วมมือ และบูรณาการให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งงานด้านความมั่นคงและงานด้านการพัฒนา โดยมีฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์เป็นเลขานุการหลัก ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกันรับผิดชอบผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบล ไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งโครงการทุกโครงการของทุกหน่วยที่จะลงมาในปีงบประมาณนี้ให้ประชาชนได้รับทราบ ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนหรือไม่ และจะมีการนำผลความต้องการของประชาชนไปประเมินผลเป็นไตรมาตร และรายปีเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลว่าโครงการพัฒนาต่างๆ ที่แต่ละหน่วยได้ดำเนินการมานั้น ผลเป็นอย่างไร นับเป็นเป้าหมายสำคัญที่แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กำชับและให้ความสำคัญ ทำอย่างไรก็ได้ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการด้านการพัฒนาให้มากที่สุด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่งนหน้า