องคมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา

236

          วันนี้ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน ตลอดจนคุณภาพชีวิตของนักเรียน บุคลากร ในสถานศึกษา โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา, รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูบุคลากร นักเรียนให้การต้อนรับ

       

          ในโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุม รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค โดยทางโรงเรียนพบบ่อยคือ ปัญหากระแสไฟฟ้าตกบ่อย ส่งผลให้ระบบสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้รับความเสียหาย, อีกทั้งยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน/ระบบสาธารณูปโภค ก่อนจะเยี่ยมชมร้านกาแฟ “จิบแฟ แลท่อง” ซึ่งทางโรงเรียนได้เปิดบริการไว้ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับคณะครูและนักเรียนได้ใช้บริการภายในโรงเรียน  พร้อมพบปะและให้โอวาทแก่นักเรียน ก่อนจะเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ต่อยอดและพัฒนาสู่สายอาชีพต่อไปในอนาคต

          พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันระบบการสื่อสารมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก ระบบการศึกษาจึงมีความสำคัญและต้องได้รับการพัฒนา อุปกรณ์ต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโอกาสนี้ทางคณะพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อพัฒนาผู้เรียนสร้างโอกาสทางการศึกษา และขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านที่ทุ่มเทเวลาในการดูแลนักเรียน ที่จะกลายเป็นกำลังของชาติในอนาคตต่อไป

          สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ หมู่ 4 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ทั้งหมด 200 ไร่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลาขึ้น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 อันเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ 60 ปี เพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงโดยจัดตั้งเป็นแบบโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจำ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา มีบุคลากรทั้งหมด  83 และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 653 คน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า