องคมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา

164

          วันนี้ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน อำเภอตากใบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน คุณภาพชีวิตของนักเรียน บุคลากร อุปกรณ์การเรียนการสอน และมีความห่วงใยเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ในสถานศึกษา โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส คณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูบุคลากร นักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมติดตาม ซึ่งมีนางปรีดี เมฆรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ลำดับที่ 45 เปิดสอนระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 244 คน บุคลากรครู 20 คน มีความพร้อมในการจัดโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านดนตรี ส่งผลให้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีความจำเป็นขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเล่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งบสนับสนุนการจัดจ้างบุคคลากรครู เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้ครอบคลุมและเต็มที่

          จากนั้น องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอระแงะ กล่าวต้อนรับ นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงานของ เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 484 คน เด็กนักเรียนที่บกพร่องทักษะการเรียนเฉพาะด้าน (LD) 84 คน บุคลากร 114 คน ที่ผ่านมาทางโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วม จึงได้สนับสนุนยานพาหนะเรือยนต์ และขอรับการสนับสนุนงบการแข่งขันกีฬาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้องคมนตรีได้มอบอุปกรณ์กีฬา และพบปะกับนักเรียน

          ส่วนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส ได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรคที่ยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน/ระบบสาธารนูปโภค จากผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสองแห่ง และเยี่ยมชมกิจเสริมทักษะพัฒนาการในทุกด้าน ที่ผ่านมาทางโรงเรียนทั้งสองแห่งได้เสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลนักเรียน นับเป็นความร่วมมือที่จะช่วยกันพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่อำเภอบาเจาะ

ต่อมาในเวลา 16.00 น. องคมนตรี และคณะ เดินทางไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนด้อยโอกาส และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 586 คน ทางโรงเรียนได้จัดทำสาระหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับท้องถิ่น และกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพควบคู่กันไป เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้ในอนาคต

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงมีความห่วงใยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกแห่ง และการลงพื้นที่ในครั้งนี้ การดำเนินงานในแต่ละที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ดี และมอบแนวทางการแก้ปัญหาเร่งด่วนในปีนี้ คือ นักเรียนที่บกพร่องทักษะการเรียนเฉพาะด้าน (LD) มีอัตราเพิ่มขึ้นมาก จึงต้องเร่งพิสูจน์ระดับอาการอย่างแน่ชัด เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเด็กให้ถูกทาง และพร้อมสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะการเรียนต้องควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมทั้งด้านดนตรี และด้านการกีฬา เพิ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสริมความรู้ทางด้านไอที เพื่อเกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุดและขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านที่ทุ่มเทเวลาในการดูแลนักเรียน ที่จะกลายเป็นกำลังของชาติในอนาคตต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า