เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์ทางการ เกษตร (3,757,160.00 บาท)

141
650530-003